نشانه های بورسیت آرنج

نشانه های بورسیت آرنج : بورسیت آرنج در حقیقت التهاب بورس در ناحیه آرنج می باشد. به علت مجاورت این بورس در زائده اولکرانون در مفصل آرنج به این نام نیز معروف شده است.با توجه به اینکه این ضایعه و بورس آن حاوی مایع مفصلی می باشد که می تواند جهت کاهش اصطکاک ایفای نقش …

نشانه های بورسیت آرنج مطالعه بیشتر »